Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост

На основание Заповед № 465 от 21.10.2016 г. на Кмета на Община Белово, област Пазарджик, се обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от имот, публична общинска собственост, съгл. АПОС № 5707 от 16.02.2015 г., представляващ помещение – стая, с площ 14.00 кв.м., предназначение: за дентална помощ, находящ се на първи етаж от ляво на „Библиотека”, заедно с правото за общо ползване на санитерен възел, чакалня и др., находяща се в УПИ ІІІ-131 „За кметство”, кв. 15 по ПУП на с. Аканджиево.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

2. Първоначална тръжна месечна  наемна цена – 1,37лв. за един кв.м. без ДДС.

3. Имотът  се отдава под наем за срок от пет години.

4. Търгът да се проведе от 10,00 ч. на 15.11.2016 г.в сградата на Община Белово,гр.Белово,ул.”Орфей”, № 4а,ет.4, заседателна  зала на ОбС.

5. Размерът на депозита за участие в търга е 100,00 /сто/ лева , който следва да се внесе в касата на общината, ет.2,ст.16, в срок до 16,30 ч.на  14.11.2016 год.

6. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец, в деловодството на общината,ет.1,Информационен център, в  срок до 16,30 ч. на 14.11. 2016 год.

7. Цената на един комплект тръжната документация е 50,00/петдесет/ лева с ДДС. Същата се закупува от ”СБМДТ”, ет.1, след издаване на фактура в стаята на същият отдел на ет.2, в срок до 16.30 ч. на 14.11.2016 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 24.10.2016 г. / – Изтегли