Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда с площ 25.80 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 885 от 10.07.2015 г. на Общински съвет – Белово и Заповед № 207 от 29.07.2019 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ част от масивна сграда с площ 25.80 кв.м, находяща се в УПИ ХІХ – "За хотел, ресторант", кв. 36 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи: на север с ресторант на ПК "Крива река", на изток с двор, на юг с Тото-пункт" и на запад с улица. Имотът е актуван с АЧОС № 529 от 28.04.2011 г.

1. Начална тръжна цена – 2 160 лв.(две хиляди сто и шестдесет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 20.08.2019 г. от 10.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 250 лв.(двеста и петдесет лв.) внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 19.08.2019 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 19.08.2019 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 19.08.2019 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 29.07.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/