Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на продажба имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв.

Във връзка с процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване, открит със Заповед № 227 от 19.08.2019 г. на кмета на община Белово, като взех в предвид настъпването на обстоятелства, които налагат промяна в обявените със Заповед№ 227 от 19.08.2019 г. тръжни условия и в изпълнение на Решение № 613 от 30.11.2018 год. на Общински съвет Белово,

на основание чл. 64 от АПК, чл.44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 66 и чл. 68 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и Заповед № 242 от 30.08.2019 год. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПОВТОРЕН ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба имот, частна общинска собственост, представляващ ПИ 03592.502.946 с площ 34 717 кв. м. и НТП – за обект комплекс за социални грижи, ведно с построените в него сгради:

Сграда с идентификатор 03592.502.946.4 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка четири) със застроена площ 124 кв.м.(сто двадесет и четири кв.м.)
Брой етажи – 2(два)
Предназначение: Вилна сграда – еднофамилна
Година на построяване – 1890 г.(хиляда осемстотин и деветдесета год.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.5 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка пет) със застроена площ 418 кв.м.(четиристотин и осемнадесет кв.м.)
Брой етажи – 3(три)
Предназначение: Сграда за обществено хранене
Година на построяване – 1967 г.(хиляда деветстотин шестдесет и седма год.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.6 (нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка шест) със застроена площ 58 кв.м.(петдесет и осем кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: Сграда за енергопроизводство
Година на построяване – 1950 г.(хиляда деветстотин и петдесета год.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.7(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка седем) със застроена площ 87 кв.м.(осемдесет и седем кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: Хангар, депо, гараж
Година на построяване – 1988 г.(хиляда деветстотин осемдесет и осма год.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.8(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка осем) със застроена площ 10 кв.м.(десет кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: сграда за водоснабдяване и/или канализация
Година на построяване – 1988 г.(хиляда деветстотин и осемдесет и осма г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.9(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка девет) със застроена площ 36 кв.м.(тридесет и шест кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: Промишлена сграда
Година на построяване – 1965 г.(хиляда деветстотин шестдесет и пета г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.10(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка десет) със застроена площ 124 кв.м.(сто двадесет и четири кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: Складова база, склад
Година на построяване – 1965 г.(хиляда деветстотин шестдесет и пета г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.11(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка единадесет) със застроена площ 105 кв.м.(сто и пет кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: Селскостопанска сграда
Година на построяване – 1926 г.(хиляда деветстотин двадесет и шеста г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.12(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка дванадесет) със застроена площ 750 кв.м.(седемстотин и петдесет кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: Складова база, склад
Година на построяване – 1986 г.(хиляда деветстотин осемдесет и шеста г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.13(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка тринадесет) със застроена площ 14 кв.м.(четиринадесет кв.м.)
Брой етажи – 1(един)
Предназначение: селскостопанска сграда
Година на построяване – 1995 год.(хиляда деветстотин деветдесет и пета г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.14(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка четиринадесет) със застроена площ 524 кв.м.(петстотин двадесет и четири кв.м.)
Брой етажи – 4(един)
Предназначение: Хотел
Година на построяване – 1975г.(хиляда деветстотин седемдесет и пета г.)

Сграда с идентификатор 03592.502.946.15(нула три пет девет две точка пет нула две точка девет четири шест точка петнадесет) със застроена площ 366 кв.м.(триста шестдесет и шест кв.м.)
Брой етажи – 4(четири)
Предназначение: Хотел
Година на построяване – 1969г.(хиляда деветстотин шестдесет и девета г.), при граници и съседи: 03592.502.1559, 03592.502.9670, 03592.502.1656, 03592.502.9675, 03592.502.1629, 03592.502.625, 03592.502.1558, 03592.502.9641, 03592.502.9642 по КККР на Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 5968 от 27.01.2016 г.

2. Начална тръжна цена – 955 700 лв. (деветстотин петдесет и пет хиляди и седемстотин лв.) без ДДС.

3. Търгът да се проведе на 30.09.2019 г. от 10,30 часа в сградата на община Белово, ет.4.

4. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 25 % от началната тръжна цена, възлизащ на 238 925 лв. (двеста тридесет и осем хиляди деветстотин двадесет и пет лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16,30 часа на 27.09.2019 г.

5. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 27.09.2019 г. в деловодството на Общината.

6. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.) без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 27.09.2019 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.09.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/