Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.1657 с площ 16 010 кв.м.

На основание чл. 35, ал.1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета и в изпълнение на Решения № 612 от 30.11.2018 год. на Общински съвет – гр. Белово и Заповед № 255 от 04.09.2019 год. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.1657 с площ 16 010 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.502.9670, 03592.503.1677, 03592.503.945, 03592.502.9675, 03592.502.1656 по КККР на гр. Белово. Имотът е предмет на АЧОС № 6193 от 05.04.2017 г.

1. Начална тръжна цена – 93 900 лв. (деветдесет и три хиляди и деветстотин лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 02.10.2019 г. от 11,30 часа в сградата на община Белово, ет.4.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 93 900 лв. (деветдесет и три хиляди и деветстотин лв.), внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 01.10.2019 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 01.10.2019 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2 на Общината до 16.30 часа на 01.10.2019 г.

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 05.09.2019 г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/