Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ : УПИ X-общ, кв.3 по ПУП на с. Аканджиево с площ 360 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 86 от 30.06.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 447 от 05.10.2016 год.на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ :

УПИ X-общ, кв.3 по ПУП на с. Аканджиево с площ 360 кв.м., находящ се в с.Аканджиево, обл.Пазарджик, при граници и съседи: на североизток с край на регулация, на югоизток с УПИ VI-44на Георги Юлин Еминов и на северозапад и югозапад с улица с о.т. 147-149.  Имотът е предмет на АЧОС № 6093/13.04.2016 г.

1. Начална тръжна цена – 1 957 лв.(хиляда деветстотин петдесет и седем лева) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 26.10.2016 год. от 11,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 500 лв.(хиляда и петстотин лева) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30часа на 25.10.2016 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 25.10.2016 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 25.10.2016 г.

Община Белово

 

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 05.10.2016 г. / – Изтегли