Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 15802.504.244.4 с площ 22 кв.м. с НТП –складова база, склад, брой етажи – един

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  904 от 30.07.2015 и Решение№910 от 18.09.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  451 от 27.11.2015 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващсграда с идентификатор 15802.504.244.4 с площ 22 кв.м. с НТП –складова база, склад, брой етажи – един, находяща се в ПИ с идентификатор 15802.504.244 по КККР на Белово. Административен адрес: с. Голямо Белово, ул. „Юндола” № 87. Имотът е актуван с АЧОС № 5871 от 25.06.2015 г.

  1. Начална тръжна цена –980 лв.(деветстотин и осемдесет лв.) без ДДС.

   2. Търгът да се проведе на 22.12.2015 г. от 10.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4.

   3. Размерът на депозита за участие в търга е 980 лв.(деветстотин и осемдесет лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210 BICкод на банкатаSTSA BGSFили в касата на Общината до 16.30 часа на 21.12.2015 г.

  4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 21.12.2015 г. в деловодството на Общината.

   5. Цената на тръжната документация е в размер на 50лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 21.12.2015 г.

ОБЩИНА БЕЛОВО