Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кметав изпълнение на Решение№917 от 18.09.2015 г., Решение№916 от 18.09.2015 г., Решение№ 914 от 18.09.2015 г. и Решение№913 от 18.09.2015 г. на Общински съвет- Беловои в изпълнение Заповед №  460 от 27.11.2015 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, представляващи:

• УПИ І-общ. с площ 950 кв.м., находящ се в кв. 78 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи: на североизток – улица с о.т. 33-38, на югоизток – УПИ ІІ на община Белово, на югозапад – УПИ V на община Белово и на северозапад – улица с о.т. 32-33. Имотът е актуван с АЧОС № 5877/12.08.2015 г.
• УПИ ІІ-общ. с площ 780 кв.м. находящ се в кв. 78 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи: на север – УПИ І на община Белово, на изток – улица с о.т. 37-39, на юг – улица с о.т. 39-31 и на запад – УПИ ІІІ на община Белово. Имотът е актуван с АЧОС № 5878/12.08.2015 г.
• УПИ V-общ. с площ 619 кв.м. находящ се в кв. 78 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи: на североизток – УПИ І на община Белово, на югоизток – УПИ ІІІ на община Белово, на югозапад – УПИ IV на община Белово и на северозапад – улица с о.т. 31-33. Имотът е актуван с АЧОС № 5879/12.08.2015 г.
• УПИ ХІ – общ. с площ 480 кв.м. находящ се в кв. 6 по ПУП на с. Сестримо, при граници и съседи: на север – УПИ ХІІ на община Белово, на изток – с край на регулация, на юг – УПИ Х на община Белово и на запад – улица с о.т. 39-41. Имотът е актуван с АЧОС № 5880/12.08.2015 г.

1. Начална обща тръжна цена – 12 850 лв.(дванадесет хиляди осемстотин и петдесет лв.) без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 22.12.2015 г. от 11.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.
3. Размерът на депозита за участие в търга е 12 850 лв.(дванадесет хиляди осемстотин и петдесет лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210 BIC код на банката STSA BGSF или в касата на Общината до 16.30 часа на 21.12.2015 г.
4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16.30 часа на 21.12.2015 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 16.30 часа на 21.12.2015 г.
 

ОБЩИНА БЕЛОВО