Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-общ., находящ се в кв. 5 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 960 кв.м.

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета в изпълнение на Решение № 860 от 26.06.2015 г. на Общински съвет – Беловои в изпълнение Заповед №  452 от 27.11.2015 г. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х-общ., находящ се в кв. 5 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 960 кв.м. – незастроен, при граници и съседи: на североизток с улица с о.т. 7а-8, на на северозапад с улица с о.т. 7а-11, на югозапад с озеленяване и на югоизток с улица с о.т. 8-9.

Имотът е актуван с АЧОС № 388 от 22.12.2006 г.
1. Начална тръжна цена –3 708 лв.(три хиляди седемстотин и осем лв.) без ДДС.
2. Търгът да се проведе на 22.12.2015 г. от 11.00 часа в сградата на община Белово, ет. 4. .
3. Размерът на депозита за участие в търга е 500 лв.(петстотин лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210 BIC код на банката STSA BGSF до 16.30 часа на 21.12.2015 г.
4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 21.12.2015 г. в деловодството на Общината.
5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от касата на Общината/ет.1/ до 17 часа на 21.12.2015 г.
 

 

 

ОБЩИНА БЕЛОВО