Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за конкурс за предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито

На основание чл.7, ал.1, т.1 от Наредба за ред и условия за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Белово, приета с Решение № 199/ 15.05.2005 год. и във връзка със Заповед № 446 от 05.10.2016 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А  К О Н К У Р С

1.За предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоръжение за търговия и услуги на закрито, находящ сев УПИ ІХ- озеленяване, кв.63 гр.Белово, по плана на гр.Белово, бул. ”Освобождение” № 103,  представляващ терен, съгласно схема №401 от 27.09.2016 г. Площта на терена е 20 кв.м.

2. За предоставяне на терен, общинска собственост за поставяне на преместваемо съоражение за търговия и услуги на закрито, съгласно разработена схема № 401 от 27.09.2016 год., находящ се УПИ ІХ- озеленяване, кв.63 гр.Белово, по плана на гр.Белово, бул. ”Освобождение” № 103. Площта на терена е 20 кв.м.

3. Дата на провеждане на конкурса – 26.10.2016 год. от 11.30 ч., в заседателна зала на Община Белово, ет.4.

За повече информация: тел.03581/27-73, вътр.116.

Община Белово

 

Документи:

Обява – конкурс / 05.10.2016 г. / – Изтегли