Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с площ 4 808 кв.м.

О  Б  Я  В  А

Да се извърши продажба чрез явен публичен търг за недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор  03592.503.551, с площ 4 808 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – друг вид производствен, складов обект, при граници и съседи: 03592.503.2137, 03592.503.552, 03592.503.9567, 03592.503.547, 03592.503.9554, 03592.503.9567  по КККР на гр. Белово.  Имотът е предмет на АЧОС № 6240 от 19.09.2017 г.

1. Начална тръжна цена –  28 825,00  лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лв.) без ДДС.       

2. Търгът да се проведе на 30.03.2021 г. от 13,00 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                                 

3. Размерът на депозита за участие в търга е 28 825,00  лв. (двадесет и осем хиляди осемстотин двадесет и пет лв.), внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 29.03.2021 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 29.03.2021 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 29.03.2021 г.

    

                                                                                                ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 09.03.2021 г. / – Изтегли