Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.556 по КККР на гр. Белово, п.к. 4470, кв. М. Белово, с площ 12 352 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, в изпълнение на Решение № 328 от 27.01.2017 год. и Решение № 424 от 28.08.2017 г. на Общински съвет- гр. Белово и Заповед № 467 от 28.12.2017 год. на кмета на община Белово.

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.556 по КККР на гр. Белово, п.к. 4470, кв. М. Белово, с площ 12 352 кв.м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП – за друг вид производствен, складов обект, със следните ограничени вещни права: Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 11.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2913, Акт № 136, том 9, Дв.вх.р. 2907 на СВ – Пазарджик, Договор за учредяване право на строеж по чл. 37 от ЗОС от 07.04.2017 г. вписан на 12.04.2017 г. с Вх.рег.№ 2965, Акт № 174, том 9, Дв.вх.р. 2962 на СВ – Пазарджик, при граници и съседи на имота: 03592.503.9567, 03592.503.1869, 03592.503.9564.  Имотът е предмет на АЧОС № 6236 от 26.07.2017 г.

1. Начална тръжна цена –  73 975 лв. (седемдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и пет лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 25.01.2018 г. от 15,30 часа в сградата на община Белово, ет.4.                                                 .

 3. Размерът на депозита за участие в търга е в размер на 73 975 лв. (седемдесет и три хиляди деветстотин седемдесет и пет лв.)  внесен  в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI 92403300182442 до 16.30 часа на 24.01.2018 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 24.01.2018 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 100 лв.(сто лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 24.01.2018 г.

 

Община Белово

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 02.01.2018 г. / – Изтегли