Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XVІІ с площ 618.50 кв.м.

Наоснование чл. 35, ал. 1от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, и в изпълнение на Решение № 125 от 28.07.2016 год. на Общински съвет –Белово и в изпълнение на заповед № 79от 24.02.2021 год. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ

УПИ XVІІ (седемнадесет) – 38 (тридесет и осем)  с площ 618.50 кв.м.(шестстотин и осемнадесет кв.м. и петдесет кв.см.),находящ се вс. Сестримо, общ. Белово, обл. Пазарджик, кв. 6по ПУП на курорт "Чаира",при граници и съседи:на север с УПИ XVIIІ-38 на община Белово, на югоизток с улица с о.т. 117-120 , на югозапад с УПИ ХVI-38 на община Белово на запад с улица с о.т. 107-109. Имотът е предмет на АЧОС № 5993 от 31.03.2016 г.

1. Начална тръжна цена –  5 561 лв. (пет хиляди петстотин шестдесет и един лв.) без ДДС.

2. Търгът да се проведе на 23.03.2021 год. от 10,00 часа в сградата на община Белово, ет.4 в заседателна зала.

3. Размерът на депозита за участие в търга е 1 000 лв.(хиляда лв.)  внесен в внесен в "Търговска банка Д" АД по сметка BG45DEMI92403300182442 до 16.30 часа на 22.03.2021 г.

4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 16,30 часа на 22.03.2021 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 16.30 часа на 22.03. 2021 г.

 

ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 24.02.2021 г. / – Изтегли