Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява за публичен търг с явно наддаване за срок от 3/три/ година на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с площ 18 кв.м.

О  Б  Я  В  А

            На основание Заповед № 80/24.02.2021 г. на Кмета на Община Белово,област Пазарджик, обявява публичен търг с явно наддаване, за срок от 3/три/ година на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 03592.502.1666.3 с площ 18 кв.м. с НТП –сграда за търговия, брой етажи – един, находяща се в ПИ с идентификатор 03592.502.1666 по КККР на Белово. Административен адрес: гр. Белово, ул. „Юндола” № 6. Имотът е актуван с АЧОС № 3723 от 21.11.2012 г.

            1. Начална месечна наемна цена  –  5.45 лв./кв.м (пет лв. и 45 ст.) без ДДС.

            2. Търгът да се проведе на 23.03.2021 г. от 10.30 ч. в сградата на Община Белово, гр.Белово, ул.”Орфей”, № 4а, ет.4 в заседателната зала на ОбС.

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 100 лв.(сто лв.), внесен в „Търговска банка Д“ АД по сметка BG 45 DEMI 92403300182442 , BIC код на банката DEMI BGSF до 16.30 часа на 22.03.2021 г.

            4. Кандидатите /физически и юридически лица регистрирани по Търговския закон/ за участие в търга подават писменно заявление по образец в деловодството на общината, ет.1, Информационен център  в  срок до 16.30 ч. на  22.03.2021 год.

            5. Цената на един комплект тръжната документация е 50 лв.(петдесет лв.) без ДДС. Същата се закупува от касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане, след издаване на фактура в стая № 16, етаж 2  в срок до 16.30 ч. на 22.03.2021 г.

            6. Огледът на имота  да се осъществява всеки ден, в рамките на работното време на общинска администрация.

Изисквания към участниците в търга – да нямат данъчни и други финансови задължения към Община Белово.

    

                                                                                                ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Публичен търг с явно наддаване / 24.02.2021 г. / – Изтегли