Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ имот № 000093

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  900 от 30.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  290 от 09.09.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ имот № 000093 с площ 38 762 кв.м. и НТП – др. сел. територия, находящ се в м. Свети Георги по КВС на с. Сестримо, при граници и съседи: 063005, 000076, 000100, 000078, 030060, 030064, 029144, 062011, 029150, 000216, 000217 и 000248 . Имотът е актуван с АЧОС № 5872 от 16.07.2015 г.

Документ:

Публичен търг, представляващ имот № 000093 – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/