Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на имот, частна общинска собственост

На основание чл.14, ал.1 и ал. 2 от ЗОС, чл.20, ал.1 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение Заповед №  318 от 30.06.2014 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 1(една) година на имот, частна общинска собственост, съгл. АЧОС № 3722/21.11.2012 г., представляващ сграда с идентификатор 03592.502.1666.2 с площ 44 кв.м. и предназначение: сграда за обществено хранене по КККР на гр. Белово.

Документи за сваляне:

Изтегли