Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 03592.503.245 с площ 806 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, във връзка с Решение№ 826 от 30.04.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  145 от 02.06.2015 г. на кмета на община Белово обявява публичен търг с явно наддаване.

Документ:

Публичен търг – Изтегли