Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1933

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  902 от 30.07.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  288 от 09.09.2015 г. на кмета на община Белово

 

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 03592.503.1933 с площ 1 179 кв.м. и НТП – незастроен имот за производствен, складов обект по КККР на Белово, при граници и съседи на поземления имот: 03592.4.327, 03592.4.329, 03592.503.1934, 03592.503.1930, 03592.503.1929 и 03592.503.1929. Имотът е актуван с АЧОС № 5875 от 21.07.2015 г.

Документ:

Публичен търг с идентификатор 03592.503.1933 – Изтегли