Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение №  655 от 04.06.2014 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  380 от 02.09.2014 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

 

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИVI- общ. с площ 468 кв.м. – не застроен, находящ се в кв. 45 по ПУП на с. Аканджиево, при граници и съседи: УПИ V-общ., на изток – с улица; на юг с УПИ VII – общ. и на запад с УПИ ІХ-общ. Имотът е актуван с АЧОС № 523 от 07.03.2011 г.

            1. Начална тръжна цена – 2 600 лв.(две хиляди и шестстотин лв.) без ДДС.

            2. Търгът да се проведе на 29.09.2014 г. от 14.30 часа в сградата на община Белово, ет. 4.                                                

            3. Размерът на депозита за участие в търга е 300 лв.(триста лв.) внесен в Банка ДСК Белово по сметка BG79STSA93003305728210, BICкод на банката STSABGSFдо 17.00 часа на 26.09.2014 г.

            4. Желаещите да участват в търга да подадат писмено заявление за участие до 17 часа на 26.09.2014 г. в деловодството на Общината.

5. Цената на тръжната документация е в размер на 50 лв.(петдесет лв.), без ДДС, която се внася в касата на Общината/ет.1/ и не подлежи на връщане. Закупуването й става от  касата на етаж 1, след издаване на фактура в ст.16, етаж 2  на Общината до 17.00 часа на 26.09.2014 г.

 

 

ОБЩИНА БЕЛОВО

 Документ:

Изтегли