Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV- за жилищно строителство, находящ се в кв. 15 по ПУП на с. Дъбравите

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета,Решение№  858от 26.06.2015г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  221от 06.08.2015г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV-За жилищно строителство, находящ се в кв. 15 по ПУП на с. Дъбравитес площ на имота 748кв.м., при граници и съседи:на север с улица с о.т. 38-145, на изток ПИ с пл. № 266 на н-ци на Васил Хр. Раев, на югс улица с о.т. 59-144 и на запад с УПИ VІІ-622 на Ангел К. Загорски и Георги А. Загорски. Имотът е актуван с АЧОС № 5198 от 24.04.2014 г.

Документ:

Публичен търг с явно наддаване – Изтегли