Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ УПИ І-353,находящ се в кв. 26 по ПУП на с. Мененкьово

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  857 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Беловои в изпълнение Заповед №  228 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

 

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ І-353,находящ се в кв. 26 по ПУП на с. Мененкьово с площ на имота 424.02кв.м. – незастроен, при граници и съседи:на североизтокс улица с о.т. 43-44, на югоизток с край на регулация, на югозапад с УПИ ІІ-354и на северозапад с улица с о.т. 43-47.

Документ:

Публичен търг УПИ І-353 – Изтегли