Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване,представляващ УПИ ІІІ-10,находящ се в кв. 9 по ПУП на с. Габровица

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  856 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  227 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-10,находящ се в кв. 9 по ПУП на с. Габровица с площ на имота 1 012кв.м. – незастроен, при граници и съседи:на север с улица, на изток с УПИ IV-11, на юг с край на регулация и на запад с УПИ ІІ-9.

 Имотът е актуван с АЧОС № 528 от 01.04.2011 г.

Документ:

Публичен търг УПИ ІІІ-10 – Изтегли