Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, , представляващ УПИ VІ-общ., находящ се в кв. 45 по ПУП на с. Аканджиево

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  868 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  249 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІ-общ., находящ се в кв. 45 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 468кв.м. – незастроен, при граници и съседи:на север с УПИ V-общ., на изток с улица, на юг с УПИ VIІ – общ. и на запад с УПИ ІХ-общ.

 Имотът е актуван с АЧОС № 523 от 07.03.2011 г.

Документ:

Публичен търг -УПИ VІ-общ – Изтегли