Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ УПИVII- за здравни дейности, търговия и услуги

На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  875 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  243 от 17.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИVII-За здравни дейности, търговия и услуги, находящ се в кв. 42 по ПУП на с. Сестримо с площ 422 кв.м., ведно с построената в него масивна сграда – 2(два) етажа със застроена площ 111 кв.м., при граници и съседи: на север с улица, на изток с улица, на юг с ПИ с пл.№ 454 на н-ци на Иван Лазаров Попов и ПИ с пл.№457 на н-ци на Георги Николов Митов и Елена Ал. Митова и на запад с ПИ с пл.№ 467 на Ангел Димитров Радков. Имотът е актуван с АЧОС № 3029 от 30.08.2012 г.

Документ:

Публичен търг -УПИ VІІ – за здравни дейности, търговия и услуги – Изтегли