Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване,представляващ УПИ ХІІІ,находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  863 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  233 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХІІІ,находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 975кв.м. – незастроен, при граници и съседи:на север с улица с о.т. 122-124, на изток с УПИ ХIV, на юг с улица с о.т. 127-128 и на запад с УПИ ХІІ.

 Имотът е актуван с АЧОС № 439 от 16.03.2009 г.

Документ:

Публичен търг УПИ ХІІІ –Изтегли