Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Публичен търг с явно наддаване, представляващ УПИ ХV,находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево

Наоснование чл. 35, ал. 1 от ЗОС,чл. 65, ал. 1 и ал 2 от Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество в община Белово и конкретните правомощия на кмета, Решение№  865 от 26.06.2015 г. на Общински съвет гр. Белово и в изпълнение Заповед №  235 от 14.08.2015 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ХV,находящ се в кв. 40 по ПУП на с. Аканджиево с площ на имота 805кв.м. – незастроен, при граници и съседи:на север и изток с улица с о.т. 123-127, на изток с УПИ ХVІ и на запад с УПИ ХIV.

 Имотът е актуван с АЧОС № 441 от 16.03.2009 г.

Документ:

Публичен търг УПИ ХV – Изтегли