Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана – пазарни консултации

Изх.№РОП-359/17.09.2016.2016 год.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение на Общински съвет Белово/РЕШЕНИЕ №166/16.08.2016г./ Прието на заседание на Общински съвет – Белово, проведено на 16.08.2016 г., с Протокол № 15 от 16.08.2016г. за  Участие на Община Белово и кандидатстване за финансиране при спазване на условията и редът за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), съгласно Наредба №12 от 25.07.2016г. се изготвя проектно предложение, с което Община Белово да кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Общински съвет гр. Белово дава съгласие и одобрява кандидатстване за реконструкция и ремонт, оборудване и обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение с проект „Ремонт и реконструкция на ОДЗ "Щурче" – град Белово”,  който да се представи за финансово подпомагане по реда на Наредба № 12 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Целта на проектно предложение с работно наименование „Ремонт и реконструкция на ОДЗ,,Щурче,, – град Белово” е да се ремонтира и реконструира сградата на ОДЗ „Щурче” – Белово, какво и да се закупи ново оборудване и обзавеждане.

Във връзка с гореизложеното, моля да предоставите индикативни оферти по отношение на предвиденото ново оборудване и обзавеждане от проектното предложение,

Индикативните оферти да съдържат, прогнозна цена за всяка позиция и обща прогнозна цена. Индикативните оферти моля да изпратите до 27. 09. 2016 г.до 17,00  часа на адрес: град Белово, ул. Офрей, 4а, както и копия в документен формат на електронна поща kmet@belovo.eu

 

Приложение: Техническа спецификация

Кмет на община Белово:…………/п/………………….

/инж. К. Варев/

Документи:

Покана / 17.09.2016 г. / – Изтегли

Техническа спецификация / 17.09.2016 г. / – Изтегли