Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Обява относно публичено оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 5/пет/ учебни години, на част от имот, с площ 166.64 кв.м.

На основание чл.14, ал.7 от ЗОС, чл. 18 и чл.65 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Белово и в изпълнение на Заповед № 57 от 07.03.2019 г. на кмета на община Белово

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕНO ОПОВЕСТЕН КОНКУРС

1. За отдаване под наем за срок от 5/пет/ учебни години, на част от имот, с площ 166.64 кв.м. – публична общинска собственост, съгл. АПОС № 537/10.11.2011 г., представляваща: кухня, умивалник, склад, склад, хладилник, помещения за амбалаж и персонал, разположени на първи и приземен етаж в сграда с идентификатор 03592.502.803.2 и бюфет и склад, разположени на първи етаж в сграда с идентификатор 03592.502.803.3, построени в ПИ с идентификатор 03592.502.803.

Отдаването на имота е при следните задължителни условия:

– Помещението да се използва за ученически стол с предназначение за ученическо столово хранене, като не се допуска производството на друга продукция, както и използването му извънучебно време за други дейности; – Предлаганият асортимент в ученическия стол да е съобразен с Наредбата за здравословно хранене на учениците; – Качеството на хранителните продукти и стоки да отговаря на изискванията на Закона за храните; – Доставяните продукти, необходими за приготвянето на храните или готовите закуски, да бъдат съпроводени със сертификат за качество, издаден от съответните надлежни органи; – Да извършва дейност съобразно всички нормативни изисквания.

2.Първоначална месечна конкурсна наемна цена – 2.57 лв. за един кв.м /два лв. и 57 ст./ без ДДС.

3.Публично оповестения конкурс да се проведе от 13,30 ч. на 10.04.2019 г. в сградата на Община Белово, ул."Орфей", № 4а, ет.4, заседателна зала.

4.Тежест на критериите съгласно условията на конкурса:

4.1.Начална конкурсна месечна наемна цена за целия обект /без ДДС/
– минимална конкурсна цена – 428.26 лв. /без ДДС/ – 10 т.
– до 50 лв. над началната цена /без ДДС/ – 20 т.
– до 100 лв. над началната цена –/без ДДС/ – 30 т.

4.2. Разнообразие на седмично меню
– предоставяне на един вариант на седмично меню – 5 т.
– предоставяне на два варианта на седмично меню – 10 т.
– предоставяне на три варианта на седмично меню – 20 т.

4.3.Цена на един купон за хранене на ученик
– Два лв. и 70 ст. – 20 т.
– Два лв. и 50 ст. – 50 т.

4.4. БЕЗПЛАТНО ОБЕДНО ХРАНЕНЕ
– Безплатно обедно хранене на ученици от семейства в затруднено социално положение, посочени от ръководството на училището, за целия период на договора за наем. За поемане на ангажимент за безплатно обедно хранене на ученици, посочени от ръководството на училището, в посочения срок кандидатът получава точки както следва: за всеки ученик по 1 /една/ точка.

5.Определям депозит за участие в конкурса 100 лева /сто лв./, който следва да се внесе в касата на Община Белово, ет.2 в срок до 16.30 ч. на 09.04.2019 г.

6.Кандидатите за участие в публично оповестения конкурс подават предложение по образец, в деловодството на общината, ет.1, Информационен център, в срок до 16.30 ч. на 09.04.2019 година.

7.Цената на един комплект конкурсна документация е 30,00 лв./тридесет лв./ без ДДС. Същата се закупува от касата в Информационния център, ет.1, след издаване на фактура в касата на Община Белово, ет.2, в срок до 16.30 ч. на 09.04.2019 г.

ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Съобщение /11.03.2019г./ – Изтегли