Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2023г – 2027г

Мандат 2023-2027

Решение №ОтносноФайлове
№ 11/25.04.2024ПРОТОКОЛ № 11 ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 25.04.2024Г.Изтегли
Решение № 143/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне позицията и мандатът на Кмета на община Белово на извънредното, присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Водоснабдяване и канализационни услуги “ ЕООД , гр. Пазарджик.Изтегли
Решение № 142/25.04.2024ОТНОСНО: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Белово през 2024 г.Изтегли
Решение № 141/25.04.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственостИзтегли
Решение № 140/25.04.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост  Изтегли
Решение № 139/25.04.2024ОТНОСНО: НФинансиране за извършване на автобусния превоз на учениците от с. Варвара, с. Семчиново, с. Симеоновец, гр. Ветрен, и населените места от община Белово, в т.ч. и кв. Малко Белово до СУ „Александър Иванов – Чапай“ за учебната 2023/2024г.Изтегли
Решение № 138/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №77/28.04.2024г., отнасящо се за удължаване срока на изпълнение на договора по Проект „Грижа в дома в община Белово“ за период от 3 месеца, от 04.05.2024г. до 04.08.2024г.Изтегли
Решение № 137/25.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане на Решение №76/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 136/25.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане на Решение №75/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 135/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №74/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственостИзтегли
Решение № 134/25.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане на Решение №73/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственостИзтегли
Решение № 133/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №72/28.04.2024г., отнасящо се за обявяване на училищни автобуси за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 132/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №71/28.04.2024г., отнасящо се промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 131/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №70/28.04.2024г., отнасящо се за Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 130/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №69/28.04.2024г., отнасящо се за заявление с вх.№ УТ-233/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.22.62 местност „Мечкара“ по КККР на з-ще с.Дъбравите.Изтегли
Решение № 129/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №68/28.04.2024г., отнасящо се за Заявление с вх.№ УТ-232/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.21.46 местност „Величковица“ по КККР на з-ще с.Дъбравите.Изтегли
Решение № 128/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №67/28.04.2024г., отнасящо се за отчет за 2023г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2024г.Изтегли
Решение № 127/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №66/28.04.2024г., отнасящо се за определяне на възнаграждение на общинските съветници за участие в заседание на постоянните комисии и сесии в Общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 126/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №65/28.04.2024г., отнасящо се за определяне на представител на Общинския съвет – Белово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България. Изтегли
Решение № 125/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №64/28.04.2024г., отнасящо се за разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03592.503.2 по КККР на гр. Белово за образуване на УПИ IV-2 в кв.109 по плана на гр. Белово.Изтегли
Решение № 124/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №63/28.04.2024г., отнасящо се за отчет за дейността на МКБППМН-Белово за 2023 г. и приемане на план за работата на МКБППМН-Белово за 2024 г.Изтегли
Решение № 123/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №62/28.04.2024г., отнасящо се за актуализиране състава на Комисията по чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 122/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №61/28.04.2024г., отнасящо се за определяне на представител на община Белово в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград“.Изтегли
Решение № 121/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №60/28.04.2024г., отнасящо се за отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2023г.Изтегли
Решение № 120/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №59/28.04.2024г., отнасящо се за заявление с вх.№УТ-2025/21.12.2023г. от „Ер Юг“ ЕАД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод 20Kv за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.508 и ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.509 в м. „Орешака“ з-ще с. Мененкьово.Изтегли
Решение № 119/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №58/28.04.2024г., отнасящо се за искане с вх.№ОбС-81/12.02.2024г. от СК „Кодокан-2008“ гр. Белово.Изтегли
Решение № 118/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №57/28.04.2024г., отнасящо се за искане с вх.№ОбС-76/09.02.2024г. от „Волейболен клуб Марица-Белово“.Изтегли
Решение № 117/25.04.2024Относно: Ново обсъждане на Решение №56/28.04.2024г., отнасящо се за предложение с вх.№ОбС-73/08.02.2024г. от Кмета на село Момина Клисура.Изтегли
Решение № 116/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №55/28.04.2024г., отнасящо се за предложение с Вх. № ОбС – 63/26.01.2024 г., от Иванка Тодева, относно парко места за паркиране по Бул. Освобождение.Изтегли
Решение № 115/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №54/28.04.2024г., отнасящо се за предложение с вх.№ОбС-57/24.01.2024г. от Кмета на село Габровица.Изтегли
Решение № 114/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №53/28.04.2024г., отнасящо се за промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост..Изтегли
Решение № 113/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №51/28.04.2024г.отнасящо се за молба с вх.№ УТ-1900/01.12.2023 г. от „ПРАЙД 2012“ ООД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа, разположена в УПИ ІІІ-62 „За фотоволтаична централа“ в кв.6 с.Аканджиево.Изтегли
Решение № 112/25.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №51/28.04.2024г., отнасящо се за кандидатстване по Целева програма „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ и осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет.Изтегли
№ 10/18.04.2024ПРОТОКОЛ № 10 ОТ ПРОВЕДЕНО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА 18.04.2024Г.Изтегли
Решение № 111/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 50/20.03.2024г. отнасящо се за поемане на краткосрочен дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл.103, ал.1 от Закона за публичните финанси от Община Белово.Изтегли
Решение № 110/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 49/20.03.2024г. отнасящо се за отмяна на Решение №24/09.02.2024г.Изтегли
Решение № 109/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 48/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на бюджета за 2024 година на община Белово.Изтегли
Решение № 108/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 47 / 20.03.2024г. отнасящо се за одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2024г., и определяне размера на годишната такса за битови отпадъци за 2024година.Изтегли
Решение № 107/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 46/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община БеловоИзтегли
Решение № 106/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 45/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово  Изтегли
Решение № 105/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 44/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община БеловоИзтегли
Решение № 104/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 43/20.03.2024г. отнасящо се за изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово.Изтегли
Решение № 103/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 42/20.03.2024г. отнасящо се за вземане на решение за условия и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на община Белово и за приемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни превози па линии от общинската транспортна схема.Изтегли
Решение № 102/18.04.2024ОТНОСНО:Ново обсъждане Решение № 41/20.03.2024г. отнасящо се за Програма за управление на Кмета община Белово за мандат 2023-2027година.Изтегли
Решение № 101/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 40/20.03.2024г. отнасящо се за даване съгласие за партньорство с Агенцията за социално подпомагане по проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите за социална закрила Компонент1“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006., по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 година“Изтегли
Решение № 100/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №39/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на възнаграждение на Председателя на общински съвет БеловоИзтегли
Решение № 99/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №38/20.03.2024г. отнасящо се за актуализация на Постоянна комисия по „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 98/18.04.2024ОТНОСНО: ново обсъждане Решение №37/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на директора на Исторически музей град Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 97/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 36/20.03.2024г. отнасящо се за определяне размера на брутните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в Община БеловоИзтегли
Решение № 96/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 35/20.03.2024г. отнасящо се за определяне размера на брутното трудово възнаграждения на кмета на Община БеловоИзтегли
Решение № 95/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 34/20.03.2024г. отнасящо се за изработване на проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ VI-8 и V-8 кв.15А, курорт Чаира, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 94/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 33/20.03.2024г. отнасящо се за Подробен устройствен план, изменение на плана за регулация и застрояване на УПИ I-644 кв. 46 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.2073Изтегли
Решение № 93/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 32/20.03.2024г. отнасящо се за изменение за ПИ с пл. №121 и ПИ с пл. № 590 в кв. 9 по плана на село Дъбравите.Изтегли
Решение № 92/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №31/20.04.2024г. отнасящо се за изработване на проект ПУП-ПП за определяне на трасе за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 00165.11.123, м. „Дурачко Келеме“ по КККР землище с. Аканджиево, общ. Белово към електроразпределителната мрежа.  Изтегли
Решение № 91/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 30/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на Програмата за 2024 г. по изпълнение на Стратегията за управление с общинска собственост в община Белово за срока на мандат 2023-2027 г. на ОбС – Белово.Изтегли
Решение № 90/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 29/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на Стратегия за управление с общинска собственост в община Белово за срока на мандат 2023-2027 на Общински съвет – БеловоИзтегли
Решение № 89/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 28/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на директора на ДГ „Щурче” – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 88/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 27/20.03.2024г. отнасящо се за определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредитиИзтегли
Решение № 87/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №26/20.03.2024г. отнасящо се за приемане на Общинска стратегия за подкрепа личностно развитие на децата и учениците на община Белово за периода 2023-2025г.Изтегли
Решение № 86/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №25/20.04.2024г. отнасящо се за предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2024-2025 година и/или под аренда с мин. срок 5 години.Изтегли
Решение № 85/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №24/20.04.2024г., отнасящо се за приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Белово за 2021 – 2028г.Изтегли
Решение № 84/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение №23/20.03.2024г. отнасящо се за регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028г.Изтегли
Решение № 83/18.04.2024Относно: Ново обсъждане на Решение № 22/20.03.2024г. отнасящо се за издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2024г. по договор № РД – 189 от 29.11.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общостите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Изтегли
Решение № 82/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 21/20.03.2024г за осигуряване на устойчивост на услугите по Проект „Грижа в дома в община Белово“, ДБФПВ BG05SFPR002-2.001-0084-C01 чрез сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора.Изтегли
Решение № 81/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 20/20.03.2024г Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2023/2024 година.Изтегли
Решение № 80/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 19/20.03.2024г. отнасящо се за формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2023/2024 г..Изтегли
Решение № 79/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане Решение № 18/20.03.2024г. отнасящо се за ПУП-ПРЗ на УПИ VIII -294 и УПИ IX-294, кв.106, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващи в ПИ с идентификатор 03592.503.294 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 78/18.04.2024ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 17 / 20.03.2024г. отнасящо се за ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII – 452, кв.80, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващ в ПИ с идентификатор 03592.503.1999 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 77/28.03.2024ОТНОСНО: Удължаване срока на изпълнение на договора по Проект „Грижа в дома в община Белово“ за период от 3 месеца, от 04.05.2024г. до 04.08.2024г.Изтегли
Решение № 76/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 75/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 74/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 73/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на автомобили за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 72/28.03.2024ОТНОСНО: Обявяване на училищни автобуси за вещ, публична общинска собственост.Изтегли
Решение № 71/28.03.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 70/28.03.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 69/28.03.2024ОТНОСНО: Заявление с вх.№ УТ-233/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.22.62 местност „Мечкара“ по КККР на з-ще с. Дъбравите.Изтегли
Решение № 68/28.03.2024ОТНОСНО: Заявление с вх.№ УТ-232/09.02.2024 г. от Димитър Здравчев Ивакимов за изработване на ПУП-ПРЗ по чл.125, ал.1 от ЗУТ за ПИ с идентификатор 24414.21.46 местност „Величковица“ по КККР на з-ще с.Дъбравите.Изтегли
Решение № 67/28.03.2024ОТНОСНО: Отчет за 2023г. на Общинската програма за закрила на детето и Общинска програма за закрила на детето за 2024г.Изтегли
Решение № 66/28.03.2024ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на общинските съветници за участие в заседание на постоянните комисии и сесии в Общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 65/28.03.2024ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет – Белово в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Изтегли
Решение № 64/28.03.2024ОТНОСНО: Разрешаване изработване на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 03592.503.2 по КККР на гр. Белово за образуване на УПИ IV-2 в кв.109 по плана на гр. Белово.Изтегли
Решение № 63/28.03.2024ОТНОСНО: Отчет за дейността на МКБППМН-Белово за 2023 г. и приемане на план за работата на МКБППМН-Белово за 2024 г.Изтегли
Решение № 62/28.03.2024ОТНОСНО: Актуализиране състава на Комисията по чл.170 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража към общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 61/28.03.2024ОТНОСНО: Определяне на представител на община Белово в Общото събрание на СНЦ „МИГ-Белово, Септември, Велинград“.Изтегли
Решение № 60/28.03.2024ОТНОСНО: Отчет на Кмета на общината за изпълнение на актовете на ОбС – Белово за второто полугодие на 2023г.Изтегли
Решение № 59/28.03.2024ОТНОСНО: Заявление с вх.№УТ-2025/21.12.2023г. от „Ер Юг“ ЕАД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод 20Kv за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ за присъединяване към електроразпределителната мрежа на ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.508 и ФЕЦ, разположена в ПИ с идентификатори 47812.505.509 в м. „Орешака“ з-ще с. Мененкьово.Изтегли
Решение № 58/28.03.2024ОТНОСНО: Искане с вх.№ОбС-81/12.02.2024г. от СК „Кодокан-2008“ гр. Белово.Изтегли
Решение № 57/28.03.2024ОТНОСНО: Искане с вх.№ОбС-76/09.02.2024г. от „Волейболен клуб Марица-Белово“.Изтегли
Решение № 56/28.03.2024ОТНОСНО: Предложение с вх.№ОбС-73/08.02.2024г. от Кмета на село Момина Клисура.Изтегли
Решение № 55/28.03.2024ОТНОСНО: Предложение с Вх. № ОбС – 63/26.01.2024 г., от Иванка Тодева, относно парко места за паркиране по Бул. Освобождение.Изтегли
Решение № 54/28.03.2024ОТНОСНО: Предложение с вх.№ОбС-57/24.01.2024г. от Кмета на село Габровица.Изтегли
Решение № 53/28.03.2024ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на имот, общинска собственост.Изтегли
Решение № 52/28.03.2024ОТНОСНО: Молба с вх.№УТ-1900/01.12.2023г. от „ПРАЙД 2012“ ООД за допускане ПУП-ПП за определяне на трасе на подземен електропровод за присъединяване към електроразпределителната мрежа на фотоволтаична централа, разположена в УПИ III-62 „За фотоволтаична централа“ в  кв.6, с. Аканджиево.Изтегли
Решение № 51/28.03.2024ОТНОСНО: Кандидатстване по Целева програма  „Подобряване на материалната база и автопарка за разнос на храна на Домашен социален патронаж“ и осигуряване на минимум 10% съфинансиране от общия бюджет.Изтегли
Решение № 50/20.03.2024ОТНОСНО: Поемане краткосрочен дълг – безлихвен заем за сметка на Централния бюджет по реда на чл. 103, ал.1 от Закона за публичните финанси от община Белово.Изтегли
Решение № 49/20.03.2024ОТНОСНО: Отмяна на Решение №24/09.02.2024г24гИзтегли
Решение № 48/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на бюджета за 2024 година на община БеловоИзтегли
Решение № 47/20.03.2024ОТНОСНО: Одобряване на План – сметка за приходите и разходите от такса битови отпадъци за 2024г., и определяне размера на годишната такса за битови отпадъци за 2024година.Изтегли
Решение № 46/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сграда за Здравно заведение.Изтегли
Решение № 45/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сграда за „Младежки дом и Читалище“ в кв.36 по плана на с. Сестримо.  Изтегли
Решение № 44/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сградата на общинска администрация.Изтегли
Решение № 43/20.03.2024ОТНОСНО: Изготвяне на проектна документация за ФЕЦ и изпълнение на СРР в обект – публична собственост на община Белово, представляваща сградата за култура и изкуство.Изтегли
Решение № 42/20.03.2024ОТНОСНО: Вземане на решение за условия и реда за утвърждаване на транспортни схеми за осъществяване на обществен превоз на пътници с автобуси на територията на община Белово и за приемане на спешна мярка, чрез пряко възлагане на автобусни превози по линии от общинска транспортна схема.Изтегли
Решение № 41/20.03.2024ОТНОСНО: Програма за управление  на Кмета на община Белово за мандат 2023-2027 година.Изтегли
Решение № 40/20.03.2024ОТНОСНО: Даване съгласие за партньорство с Агенция за социално подпомагане по проект „Повишаване капацитета на служителите на Агенция социално подпомагане във връзка с модернизиране на системите на социална закрила Компонент1“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.006., по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027година“.Изтегли
Решение № 39/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на възнаграждение на Председателя на Общински съвет -Белово.Изтегли
Решение № 38/20.03.2024ОТНОСНО: Актуализация на Постоянна  комисия по  „Предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ към общински съвет- Белово.Изтегли
Решение № 37/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на директора на Исторически музей град Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Изтегли
Решение № 36/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне размера на брутните трудови възнаграждения на кметовете на кметства в община Белово.Изтегли
Решение № 35/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне размера на брутното трудово възнаграждение на Кмета на община Белово.Изтегли
Решение № 34/20.03.2024ОТНОСНО: Изработване на проект за частично изменение на плана за регулация за УПИ VI-8 и V-8 кв.15А, курорт Чаира, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 33/20.03.2024ОТНОСНО: Подробен устройствен план, изменение на плана за регулация и застрояване  на УПИ I-644 кв. 46 по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик участващ в ПИ с идентификатор 03592.502.2073Изтегли
Решение № 32/20.03.2024ОТНОСНО: Изменение за ПИ с пл. №212 и ПИ с пл. № 590 в
кв. 9 по плана на село Дъбравите.
Изтегли
Решение № 31/20.03.2024ОТНОСНО: Изработване на проект ПУП-ПП за определяне на трасе за присъединяване на ФЕЦ в ПИ 00165.11.123, м. „Дурачко Келеме“ по КККР землище с. Аканджиево, общ. Белово към електроразпределителната мрежа. Изтегли
Решение № 30/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на Програмата за 2024 г. по изпълнение на Стратегията за управление с общинска собственост в община Белово за срока на мандат 2023-2027 г. на ОбС – Белово.Изтегли
Решение № 29/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за управление с общинска собственост в община Белово  за срока на мандат 2023-2027 на Общински съвет – Белово.Изтегли
Решение № 28/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на директора на ДГ „Щурче” – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Изтегли
Решение № 27/20.03.2024ОТНОСНО: Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити.Изтегли
Решение № 26/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа личностно развитие на децата и учениците на община Белово за периода 2023-2025 г.Изтегли
Решение № 25/20.03.2024ОТНОСНО: Предоставяне под наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд /ОПФ/ за стопанската 2024-2025 година и/или под аренда с мин. срок 5 години.Изтегли
Решение № 24/20.03.2024ОТНОСНО: Приемане на  Програма за управление на отпадъците в община Белово за 2021-2028г.Изтегли
Решение № 23/20.03.2024ОТНОСНО: Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик за 2021-2028г.Изтегли
Решение № 22/20.03.2024Относно: Издаване на запис на заповед от община Белово в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане за 2024г. по договор № РД – 189 от  29.11.2016 г. по под мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г сключен между СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Велинград”, седалище и адрес на управление: гр. Белово, ул. „Орфей” № 2а, ЕИК по БУЛСТАТ 175869896 и Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Управляващия орган на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ за периода 2014-2020г. и Управляващия орган на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020г.Изтегли
Решение № 21/20.03.2024ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на услугите по Проект „Грижа в дома в община Белово“, ДБФПВG05SFPR002-2.001-0084-C01 чрез сключване на допълнително споразумение за удължаване срока на договора.Изтегли
Решение № 20/20.03.2024ОТНОСНО: Формиране на самостоятелни паралелки в СУ „Александър Иванов – Чапай” – гр. Белово за учебната 2023/2024 година.Изтегли
Решение № 19/20.03.2024ОТНОСНО: Формиране на самостоятелни и слети паралелки в училищата на територията на община Белово за учебната 2023/2024 г.Изтегли
Решение № 18/20.03.2024ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на УПИ VIII -294 и УПИ IX-294, кв.106, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващи в ПИ с идентификатор  03592.503.294 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 17/20.03.2024ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на УПИ XXIII – 452, кв.80, по плана на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик, участващ в ПИ с идентификатор 03592.503.1999 по КККР на гр. Белово.Изтегли
Решение № 16/18.03.2024ОТНОСНО: Даване на съгласие и определяне представител на община Белово в органите за управление на „Асоциацията по ВиК“, съгласно чл.198е, ал.З и ал.5 от ЗВ.Изтегли
Решение № 15/18.03.2024ОТНОСНО: Приемане на инвестиции в активи – публична общинска собственост, извършени от оператора по ВиК през 2022г. по смисъла на чл.19 от закона за водите, съгласно инвестиционна програма на оператора за 2022 г., във връзка с изпълнение на задълженията му за минимално ниво па инвестиции, по сключен договор между АВиК на обособената територия и ВиК оператора.Изтегли
Решение № 14/21.12.2023ОТНОСНО: Проектна готовност, с оглед на това своевременно кандидатстване през Министерство на финансите, пред МРРБ, МТСП, предстоящи мерки и приеми на ДФЗ и др. донорски институции и фондове на ЕС.Изтегли
Решение № 13/21.12.2023ОТНОСНО: Съгласие – /нотариално заверено/, за прехвърляне на трето лице, а именно на Община Белово, ЕИК  000351558, моторни превозни средства – товарни автомобили.Изтегли
Решение № 12/21.12.2023ОТНОСНО: Предложение от Кмета на община Белово с Вх. № ОбС – 8/11.12.2023 г., относно създаване на общински дейности във функция VI, дейност 622 „Озеленяване“ дейност 623 „Чистота“ и дейност 629 „Други Дейности по опазване околната среда“ от ЕБК.Изтегли
Решение № 11/21.12.2023ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за частично изменение на плана за регулация за УПИ X-380, кв.37, по регулационен план на с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 10/21.12.2023ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ на УПИ III-94, находящ се в кв. 5 по плана на  с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 9/21.12.2023ОТНОСНО: ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БЕЛОВО /ПИРО/.Изтегли
Решение № 8/21.12.2023ОТНОСНО: Прекратяване на съсобствеността в ПИ 03592.502.933 по КККР на гр. Белово, общ. Белово.Изтегли
Решение № 7/21.12.2023ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот, публична общинска собственост, находящ се в УПИ VI- „ За ОБС, ОББ И ДСК“ кв.60 по ПУП на гр. Белово, съгл. АПОС №52/06.12.1999 г. на Дирекция „Регионална служба по заетост“ – гр. Пловдив, Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Септември за нуждите на филиал Белово.Изтегли
Решение № 6/21.12.2023ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление лек автомобил Сузуки Гранд Витара с идентификационен номер JSAJTD54V00108845  ОД на МВР Пазарджик.Изтегли
Решение № 5/21.12.2023ОТНОСНО: ЧИ ПУП-ПР на ПИ с идентификатор 03592.502.1179, за който са отредени УПИ I-1179 и II -1179 в кв.25 по план на гр. Белово.Изтегли
Решение № 4/21.12.2023ОТНОСНО: ПУП-ПРЗ за частично изменение на плана на регулация за УПИ I-104 и УПИ XV-104, кв.111, по регулационен план на гр. Белово, общ. Белово, обл. Пазарджик.Изтегли
Решение № 3/13.12.2023ОТНОСНО: Приемане на правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община Белово.Изтегли
Решение № 2/13.12.2023ОТНОСНО: Избор на Постоянни комисии за подпомагане на дейността на Общински съвет – Белово, ръководство и членове.Изтегли
Решение № 1/17.11.2023

ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Белово за мандат 2023-2027 г.

Изтегли

Мандат 2019-2023

Решение № Относно Файлове
РЕШЕНИЕ № 482/17.02.2023 г. Предложение от група общински съветници, с вх.№ 1121/13.02.2023г. относно Кандидатстване с проект „Модернизация на образователната среда на Детска градина в с. Сестримо- една група и Детската градина „Щурче“- Белово за изнесената група в е. Мененкьово по процедура BG_RRP-1.007 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини и яслена група от НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 481/30.01.2023 г. Решение за кандидатстване по процедура“Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост от националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Изтегли
РЕШЕНИЕ №
480/28.01.2023 г.
Решение за кандидатстване по процедура “ Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия ма механизма за възстановяване и устойчивост от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 ..Нисковъглеродна икономика“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ Изтегли
РЕШЕНИЕ № 479/28.01.2023 г. ПУП – ПРЗ на УПИ 1-19 „за озеленяване, рекреация и инженерна инфраструктура“ в кв. 13 по плана на курорт Чаира. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 478/28.01.2023 г. Предложение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с пл. №133 в кв. 36 по плана на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик Изтегли
РЕШЕНИЕ № 477/28.01.2023 г. ПУП ПП за обект: Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 3169 на „Цетин България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95 по КККР на е. Сестримо, община Белово Изтегли
РЕШЕНИЕ № 476/28.01.2023 г. ПУП-ПРЗ на ПИ с пл.№ 221 в кв. 14 но плана на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик Изтегли
РЕШЕНИЕ № 475/28.01.2023 г. Заявление с вх. № АО – 2131/12.12.2022 г. от Асен Иванов Иванов управител на „ЮНДОЛА -95“ ООД с молба да му бъде осигурен пътен достъп чрез път до собствените му имоти. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 474/28.01.2023 г. Определяне па директора на ДГ „ Щурче“ – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 473/28.01.2023 г. Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредити Изтегли
РЕШЕНИЕ № 472/28.01.2023 г. Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 година, за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 г. Изтегли
РЕШЕНИЕ № 471/28.01.2023 г. Упълномощаване на Председателя на Общински съвет Изтегли