Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решения 2023г

Решение №ОтносноФайлове
РЕШЕНИЕ № 482/17.02.2023 г.Предложение от група общински съветници, с вх.№ 1121/13.02.2023г. относно Кандидатстване с проект „Модернизация на образователната среда на Детска градина в с. Сестримо- една група и Детската градина „Щурче“- Белово за изнесената група в е. Мененкьово по процедура BG_RRP-1.007 “МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Компонент 3 – Детски градини с до 2 групи, в т.ч. детски градини и яслена група от НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ, КОМПОНЕНТ 1: ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ.Изтегли
РЕШЕНИЕ № 481/30.01.2023 г.Решение за кандидатстване по процедура“Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост от националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 „Нисковъглеродна икономика“ инвестиция С4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“Изтегли
РЕШЕНИЕ №
480/28.01.2023 г.
Решение за кандидатстване по процедура “ Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“ за директно предоставяне на средства за финансиране по линия ма механизма за възстановяване и устойчивост от Националния план за възстановяване и устойчивост, компонент 4 ..Нисковъглеродна икономика“, инвестиция C4.I3 „Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление“Изтегли
РЕШЕНИЕ № 479/28.01.2023 г.ПУП – ПРЗ на УПИ 1-19 „за озеленяване, рекреация и инженерна инфраструктура“ в кв. 13 по плана на курорт Чаира.Изтегли
РЕШЕНИЕ № 478/28.01.2023 г.Предложение за изработване на ПУП – ПРЗ за ПИ с пл. №133 в кв. 36 по плана на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. ПазарджикИзтегли
РЕШЕНИЕ № 477/28.01.2023 г.ПУП ПП за обект: Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 3169 на „Цетин България“ ЕАД в ПИ 66319.44.95 по КККР на е. Сестримо, община БеловоИзтегли
РЕШЕНИЕ № 476/28.01.2023 г.ПУП-ПРЗ на ПИ с пл.№ 221 в кв. 14 но плана на с. Дъбравите, общ. Белово, обл. ПазарджикИзтегли
РЕШЕНИЕ № 475/28.01.2023 г.Заявление с вх. № АО – 2131/12.12.2022 г. от Асен Иванов Иванов управител на „ЮНДОЛА -95“ ООД с молба да му бъде осигурен пътен достъп чрез път до собствените му имоти.Изтегли
РЕШЕНИЕ № 474/28.01.2023 г.Определяне па директора на ДГ „ Щурче“ – гр. Белово за второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.Изтегли
РЕШЕНИЕ № 473/28.01.2023 г.Определяне на директорите на училища на територията на община Белово за второстепенни разпоредители с бюджетни кредитиИзтегли
РЕШЕНИЕ № 472/28.01.2023 г.Одобряване на План – сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2023 година, за жилищни и нежилищни имоти на физически и юридически лица за 2023 г.Изтегли
РЕШЕНИЕ № 471/28.01.2023 г.Упълномощаване на Председателя на Общински съветИзтегли