Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 314 / 30.11.2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 и чл.134  от ЗУТ Общински съвет – Белово реши:

Одобрява ЧИ ПУП –  ПЗР  за квартали: 56, 74, 76, 78, 78а, 79, 109, 115, 116, 117, 118, 120, 121 и 122 по плана на гр.Белово, община Белово, област Пазарджик, като се променя отреждането за производствени и складови дейности.

Председател:
В. Савов