Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение във връзка с гроздоберната кампания 2014 година, община Белово

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Във връзка с гроздоберната кампания 2014 година,  община Белово уведомява, че съгласно чл. 42 от Закона за виното и спиртните напитки, всички производители на винено грозде, са длъжни да подадат декларация за произведените количества грозде за реколта 2014 г.

     Срокът за подаване на Декларациите за реколтата от винено  грозде е до 15.01.2015 г. Същите трябва да бъдат подадени в два екземпляра  в офиса на ТЗ на ИАЛВ гр.Пловдив, бул.”Санкт Петербург” №67.

     Съгласно горепосоченото и чл. 206 от ЗВСН, производител, който не е обявил реколтата си в законоустановения срок или е нарушил императивните актове по прилагането им, ще бъде наказан с глоба от 500 до 1 000 лв. за физическо лице и от 2 000 до 10 000 лв. за юридическите лица и едноличните търговци.