Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово обявява, че е приет ПУП – Парцеларен план за трасета на електропровод и водопровод

изх. № УТ – 325 / 24.04.2015 г.

гр. Белово

СЪОБЩЕНИE

Община Белово на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2  от ЗУТ обявява, че е приет ПУП – Парцеларен план за трасетана  електропровод и водопровод. Трасето на електропровода започва от ПИ с №000472 /храсти общинска собственост/, преминава през ПИ с № 000436 /асфалтов път – общинска собственост/ и през полски път, след което достига до ПИ с № 000443 /публична държавна собственост/. Трасето на водопровода започва от ПИ с № 000436 /асфалтов път – общинска собственост/, преминава през полски път и достига до ПИ с № 000443 /публична държавна собственост/. Трасетата на електропровода и водопровода са проектирани във връзка със захранване на ПИ с №000443 /публична държавна собственост/ по КВС в землище с.Мененкьово, ЕКАТТЕ 47812, община Белово.

Проектът е изложен в общината, ет. 2, стая 12. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.