Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение до всички собственици или ползватели на животновъдни обекти

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на ЗСПЗЗ и Решение № 44/28.01.2016 г. на Общински съвет – Белово община Белово предоставя под наем пасища и мери от общински поземлен фонд без търг или конкурс на собственици или ползватели, чиито животновъдни обекти са регистрирани на територията на община Белово и притежават пасищни селскостопански животни, вписани по надлежния ред в интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни за срок от 5/пет/ години и годишна наемна цена от 10 лв./дка.

В тази връзка Ви уведомявам, че

От 01.02.2016 г. до 08.02.2016 г./вкл./ започва Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

Заявлението за предоставяне е по образец и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.00 ч. до 17.00 ч.

Към заявлението задължително се прилагат:

1.    Копие на документ за самоличност на физическите лица;

2.    Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код на юридическото лице или едноличния търговец, съгл. чл. 23 от Закона за търговския регистър;

3.    Копие на документ за самоличност на физическото лице, представляващо търговеца при провеждане на процедурата или документ за самоличност и нотариално заверено пълномощно на упълномощеното от него лице;

4.    Удостоверение за регистрация на животновъден обект с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ;

5.    Декларация за липса на задължения

Пасища Аканджиево – Изтегли

Пасища Белово – Изтегли

Пасища Габровица – Изтегли

Пасища Дъбравите – Изтегли

Пасища М. Клисура Изтегли

Пасища Сестримо Изтегли

Пасища Мененкьово Изтегли