Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Решение № 179/27.11.2020 г. на Общински съвет – гр.Белово, одобрен ПУП-ПР за кв.17 и кв.18 в с.Габровица

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр.Белово, област Пазарджик, на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с Решение № 179/27.11.2020 г. на Общински съвет – гр.Белово е одобрен ПУП-ПР за УПИ ХХХІІ-„За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване”, УПИ І-133, ІІ-135, ІІІ-136, VІІІ-142, ХХVІ-144, ХХV-145 и ІХ-146 в кв.18, както и за УПИ VІІІ-126, ІХ-128, Х-129, ХІ-130 и ПИ 131 в кв.17 по плана на с.Габровица.

С проекта се правят следните изменения:

1. В кв.17 се обособяват нови сервитутни зони за укрепителни мероприятия в УПИ VІІІ-126, ІХ-128, Х-129, ХІ-130 и ПИ 131.

2. В кв.18 се обособяват нови сервитутни зони за укрепителни мероприятия в УПИ ХХХІІ-„За противо-ерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване”, УПИ І-133, ІІ-135, ІІІ-136, VІІІ-142, ХХVІ-144, ХХV-145 и ІХ-146.

Документи:

Обявление / 01.02.2021г. / – Изтегли

Държавен вестник / 01.02.2021г. / – Изтегли