Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ „Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите“

СЪОБЩЕНИЕ

за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001- 2.1 – 001
МИГ "Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите",

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020

"Местна Инициативна Група – Белово, Септември, Велинград" уведомява желаещите да представят проектни предложения по ОПРЧР Мярка 2.1 "Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" за извършено изменение на процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001- 2.1 – 001 МИГ "Белово, Септември, Велинград – социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите", съгласно Заповед № 17 от 31.10.2018г. на Председателя на УС на МИГ.

Изменението се прави във връзка с влезлият в сила на 02.08.2018 г. Регламент (EC, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета, относно финансовите правила на ЕС, съгласно който при проекти, при които безвъзмездната помощ не надвишава 50 000 евро, се прилагат правилата на опростени разходи.

Условията за кандидатстване и приложенията към тях в режим "проследяване на промените" са в Указания за кандидатстване, Административния договор, Указанията за попълване на ФК, Декларация на Кандидата II, Декларация на Кандидата II-1, Таблица АСД, като е добавено и ново приложение V- Проектобюджет.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване с извършено изменение по Заповед № 17 от 01.11.2018г. на Председателя на УС на МИГ е публикуван на следния интернет на адрес: www.migbsv.com и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg/

Краен срок за представяне на проектни предложенията: 30.11.2018 г., 17:30 часа

Съобщение за изменение на процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-2.1-001 / 01.11.2018г. / – Изтегли