Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020г. – МИГ „Белово, Септември, Велинград“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7

ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
"Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020"

МИГ "Белово, Септември, Велинград", кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 1.7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура чрез подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001- 1.033 "МИГ Белово, Септември, Велинград – приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените"

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:
– Да подобри работната среда в предприятията, чрез осигуряването на добри и безопасни условия на труд, както и на иновативни, по-продуктивни и по-екологосъобразни начини за организация на труда на организация на труд и управлението на човешките ресурси, което от своя страна се очаква да подобри качеството на работните места и да рефлектира положително върху производителността на труда в предприятията.
– Да се създадат условия за труд в предприятията които да бъдат по-адекватни на нуждите на външната икономическа среда и на вътрешните нужди на работниците и служителите в тях.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 "Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места", Инвестиционен приоритет 7 "Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените" на ОП РЧР

Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ "Белово, Септември, Велинград"

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
1. Подкрепа за практики за въвеждане на гъвкави форми на заетост;
2. Подкрепа за практики за усъвършенстване на системите за управление на човешките ресурси в предприятията, с акцент върху практиките за трайно интегриране на младите хора на работното място, по-лесното съвместяване на професионалния, семейния и личния живот, както и удължаване трудовия живот на по-възрастните работници и служители.
3. Подкрепа за практики за въвеждане на иновативни, по-производителни и "по-зелени" модели за организация на труда в предприятията; в т.ч. за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труда, подобряване професионалния и здравния статус на работниците и служителите, както и за подобряване на социалния климат.
4. Подкрепа за практики, насочени към развитие на корпоративната социална отговорност.
5. Предоставяне на обучения за мениджъри на МСП и предприемачи с оглед подобряване на техните управленски и предприемачески умения.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси:
www.migbsv.com
http://eumis2020.government.bg

Първи срок за представяне на предложенията: 31.01.2019г., 17:30 часа.

Втори краен срок за кандидатстване: 31.05.2019 г., 17:30 часа.

Проектните предложения по настоящата процедура чрез подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – http://eumis2020.government.bg

Документи:

Съобщение / 02.01.2019г. / – Изтегли