Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Уведомление за Инвестиционно предложение „Проектиране,авторски надзор,строителство,доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т./год от Община Белово

ДО
Г-Н КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

КМЕТ НА с.ДЪБРАВИТЕ
С.ДЪБРАВИТЕ

Относно: "Инвестиционно предложение (ИП) "Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т./год. от Община Белово" в УПИ II 86, м."Вучата могила", землище на с.Дъбравите, общ. Белово, обл. Пазарджик, внесено вс уведомление с вх.№ ПД-01-542/20.11.2019г.

УВАЖАЕМИ Г-Н КМЕТ,

На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (обн.ДВ бр.81 от 15 Октомври 2019г.) и чл.4, ал.2 от Наредбата за ОВОС (ДВ, бр.67 от 23.08.2019г, в сила от 23.08.2019г.), РИОСВ-Пазарджик Ви уведомява за постъпило инвестиционно предложение: Проектиране, авторски надзор, строителство, доставка и монтаж за изграждане на инсталация за компостиране на разделно събирани зелени и/или биоразградими битови отпадъци с капацитет 2000т./год. от Община Белово" в УПИ II 86, м."Вучата могила", землище на с. Дъбравите, общ.Белово, обл.Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА БЕЛОВО.

Обръщам Ви внимание, че на основание чл.4,ал.2 от Наредбата за ОВОС, в срок до 3 дни от получаване на настоящото писмо, следва да обявите инвестиционното предложение на интернет страницата си или на общественодостъпно място за изясняване на обществения интерес.

Съгласно изискванията, е необходимо да изпратите на РИОСВ-Пазарджик писмо с информация за начина на оповестяване на горецитираното инвестиционно предложение.

Приложение: Уведомление за инвестиционно предложение с вх.№ ПД-01-542/20.11.2019г.

С уважение,

КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ-Пазарджик

Уведомление за инвестиционно предложение /02.12.2019г./  – Изтегли