Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно противосвлачищните съоръжения за строежа на обект: „Укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18, с.Габровица, община Белово“

ДЕКЛАРАЦИЯ

Днес 23.03.2020г. долуподписаният инж.Костадин Варев – Кмет на община белово, ЕИК 000 351 558, гр. Белово, ул. Орфей №4a

Декларивам:

Противосвлачищните съоръжения за строежа на обект: "Укрепване на свлачища в кв.17 и кв.18, с.Габровица, община Белово" са разположени в:

– Урегулирани поземлени имоти (УПИ) VIII-126, УПИ IX-128; УПИ X-129, XI-130 в кв.17;
– УПИ XXXII-"За противоерозионни и укрепителни съоръжения и озеленяване" (образуван от УПИ XXVII-143, XXVII-138, УПИ XXIX-138. УПИ XXX-137, УПИ XXXI-134) в кв.18;
– В УПИ I-133, УПИ III-136, УПИ VIII-142, УПИ IX-146, УПИ XXVI-144, УПИ XXVI-145, в кв.18;
– В УПИ XI-130, кв.17 и УПИ I-133, УПИ VIII-142, УПИ IX-146, УПИ XXVI-144, УПИ XXVI-145, кв.18

по ПУП-ПРЗ на с.Габровица, одобрен със Заповед №248/1998г. и изменение ПУП-ПР за обект: "Свлачищни участъци в кв.17, 18, 25 и 26 с.Габровица, община Белово утвърдена с Решение №375/26.11.2009г. на ОС гр.Белово"

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Документи:

Декларация и удостоверение / 04.06.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/