Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение – Министерство на околната среда и водите басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

СЪОБЩЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ "ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН"

ДО
Г-Н КМЕТА НА
ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Приложено изпращаме Ви СЪОБЩЕНИЕ, съгласно чл.62а, ал.(1) и (2) от Закона за водите, за открита процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – р. Яденица, с цел "поддържане проводимостта на речни легла с цел почистване от храсти, дървесна разстителност и отпадъци в зоните по чл.119а, ал.1, т.5 от ЗВ", (обект: Почистване от прораснали и паднали дървета, дънери и храсти, на участък от река Яденица), съгласно чл.46, ал.1, т.10 от ЗВ, в землището на гр. Белово, община Белово, област Пазарджик.

Съгласно чл. 62а, ал.(3) от Закона за водите (обн. ДВ. бр.67/1999г.,изм. ДВ/бр.65/2006г.) е необходимо да направите публично обявление, като поставите СЪОБЩЕНИЕТО на определените за това места в общината и ни уведомите писмено за точната дата на обявлението.

Искания и възражения по смисъла на чл.64, ал. (1), т.2 и т.3 от Закона за водите от заинтересованите лица насочвайте на адрес:
Гр.Пловдив
Ул. Янко Сакъзов #35
Басейнова дирекция ИБР – Пловдив

Инж. Цветелина Кънева
Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Съобщение Ут-670 / 05.07.2018г. / – Изтегли