Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово

П О К А Н А

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА НАМЕРЕНИЕ ЗА ПОЕМАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧЕН ОБЩИНСКИ ДЪЛГ ОТ ОБЩИНА БЕЛОВО

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.15,ал.1 от Закона за общинския дълг, Общинска администрация Белово кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обсъждане за намерение за поемане на дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет на Република България по реда на чл.103,ал.1 от Закона за публичните финанси, при следните параметри:

1. Валута на безлихвения заем – български лева.

2. Максимален размер на безлихвения заем – до 957 499 лв, при спазване условията на чл.103, ал.5 от ЗПФ

3. Вид на заема – дългосрочен безлихвен заем от централния бюджет

4. Цел на заема – финансиране на временен касов недостиг на средства по бюджета на община Белово за 2020г. и осигуряване на плащания по предоставен безлихвен заем по чл.130ж, ал.1 от ЗПФ

5. Срок на погасяване на заема – до края на следващата бюджетна година.

6. Условия за погасяване на заема – с приходи от общинския бюджет.

7. Начин на обезпечение – без обезпечение.

8. Лихви, такси и комисионни – без лихви, такси и комисионни, при спазване на нормата на чл.105, ал.1 от ЗПФ.

Публично обсъждане ще се проведе на 07.02.2020год. / Петък / от 13.00 часа в заседателната зала на Общински съвет гр. Белово.

Материалите за публичното обсъждане може да намерите на сайта на Община Белово, както и на сайта на Общински съвет гр. Белово.

Приложения:

1. Предложение от инж. Костадин Варев – кемт на Община Белово
2. Проект за решение за поемане на общински дълг

Документи:

Съобщение / 06.01.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/