Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение от „Импрегнация 2000“ АД – Информация от предприятието по ЗООС

Съобщение от "Импрегнация 2000" АД

Информация от предприятието по ЗООС

"Импрегнация 2000" АД представя тази информация за жителите на Община Белово, както и за всички други заинтересовани.

Информацията е във връзка със съществуващите опасности и рискове, за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на авария.

ЗА ДРУЖЕСТВОТО:

"Импрегнация 2000" АД е индустриално предприятие специализирано в импрегниране и модификация на дървесината.

Осъществява промишлено импрегниране под налягане на дървени траверси за железниците, минни подпори, траверси и укрепителни съоръжения за рудници, мини и пристанища, стълбове за електро и телекомуникационната преносна мрежа, импрегнирани дървени изделия за строителството, земеделието и бита.

Площадката на Производствената база на "Импрегнация 2000" АД е разположена в северозападната промишлена зона на гр. Белово и близо до река Марица. Терена с площ 52 дка, се намира между ЖП-линията София-Пловдив и река Марица. Обособени са две производствени площадки: База Белово – Цех Импрегнация и База Сестримо – Цех Дървообработване. На площадката в база Белово са разположени двата автоклава, в които се извършва фактическото импрегниране, както и складовата база за основните суровини: креозот и водоразтворими соли, и сушилня за дървен материал. В цеха в Сестримо се подготвят дървените заготовки.

ПРИЛОЖЕНИ И ПЛАНИРАНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ:

Комплек от инженерни, технологични и организационни Решения, обединени в система за управление на сигурността и безопасността на предприятието при:

– Производство
– Съхранение и
– Транспорта на
химическите вещества и суровините.

Мерки за оповестяване на аварийни ситуации.

ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, АЛАРМИРАНЕ И ИНФОРМИРАНЕ В СЛУЧАЙ НА АВАРИЯ:

– При непосредствена опасност за намиращите се в съседство на обекта хора отговорното длъжностно лице на обекта изпраща лице от персонала за устно известяване за предстоящата опасност от възникналата обстановка на обекта.
– Всички мерки са детайлно описани в Аварийния План и ДППГА на "Импрегнация 2000" АД и са предадени на компетентните национални и местни институции.
– При необходимост от подробности, съдържащи се в тези документи, използвайте данните за контакт към тази информация.

ЗА КОНТАКТИ:

Email: impregnacia2000@mail.bg
Телефон: 03581 / 21-26

ПРИ ОБЯВЕНА АВАРИЙНА СИТУАЦИЯ:

СЛЕДВАЙТЕ УКАЗАНИЯТА НА АВАРИЙНО-СПАСИТЕЛНИТЕ ЕКИПИ

Документи:

Съобщение / 06.12.2019г. / – Изтегли