Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

БДИБР – Разрешително за ползване на повърхностен воден обект

ДО
Г-Н ПЕТЪР ИЛИЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НЕК ЕАД,
УЛ. ТРИАДИЦА № 8
ГР.СОФИЯ
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

КОПИЕ ДО:

ОБЩИНА БЕЛОВО
ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ,

Приложено изпращаме Ви разрешително № 32150158 от 05.08.2020г. на Директора на БДИБР за ползване на повърхностен воден обект – язовир "Станкови бараки", с цел – "изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект" (обект: Почистване и поддръжка, чрез изземване на наносни отложения от чашата на язовир "Станкови бараки"), в землището на с. Сестриомо, общ. Белово, обл. Пазарджик.

Приложение: Съгласно текста

С уважение:
ВАСИЛКА ЧОПКОВА
Директор на Басейнова дирекция "Източнобеломорски район"

Документи:

Резрешително за ползване на повърхностен воден обект / 07.08.2020г. / – Изтегли