Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Заповед № РД-06-351 / 05.11.2018г.

ЗАПОВЕД
РД-06-351 / 05.11.2018г.
гр. Пазарджик

На основание чл.37ж ал.4 от ЗСПЗЗ във връзка чл. 37в, ал.1 от ЗСПЗЗ

ЗАПОВЯДВАМ:

НАЗНАЧАВАМ комисия, която да ръководи сключването на споразумения за ползване на земеделски земи пасища, мери и ливади в землището на гр. Белово, община Белово за календарната 2019г. в състав:

Председател: Светослава Илиева – старши експерт ОСЗ Септември;
и членове:
1. Радоскава Грозданова – главен специалист в ОСЗ Септември;
2. Кръстьо Костадинов – главен юристконсулт в ОД "Земеделие" гр. Пазарджик;
3. Ангел Юруков – началник на СГКК гр. Пазарджик или оправомощено длъжностно лице;
4. Костадин Варев – кмет на община Белово или оправомощено длъжностно лице;

Представителят на комисията да организира работата й в съответствие с разписаните в ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ правила.

Копие от настоящата заповед да се сведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и изпълнение.

На онование чл. 72б, ал.1 от ППЗСПЗЗ, заповедта да се обяви в сградата на Община Белово и в сградата на общинска служба по земедели гр. Септември и да се публикува на интернет страницата на община Белово и на областна дирекция "Земеделие" гр. Пазарджик.

За Директор ОД "Земеделие" гр.Пазарджик
Иванка Василева

Документи:

Заповед РД-06-351 / 08.11.2018г. / – Изтегли