Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно производство по издаване на подзаконов нормативен акт (наредба)

На основание чл. 77 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 3 от ЗНА, община Белово уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на подзаконов нормативен акт(наредба). Предмет на бъдещия нормативен акт е да приведе Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Белово в съответствие с измененията на Закона за предучилищното и училищното образование.

Формата на участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на община Белово или на e-mail: kmet@belovo.eu в срок до 22.12.2020 г.

Срокът за представяне на становища и предложения по проекта на Наредбата е определен на 14 дни в съответствие с изискванията на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Съображенията за определяне на съкратен срок за обществено обсъждане са следните:

Измененията на Закона за предучилищното и училищното образование са извършени в ДВ, бр. 82 от 2020 г. и влизат в сила от 01.01.2021, което предполага и приложението на новите такси/освобождаването от заплащане на таксите, считано от началото на следващата година – 01.01.2021 г.

Проектът на Наредбата изисква анализ на финансирането от Държавата и възможностите за дофинансиране от община Белово, което бе възможно да се осъществи едва след издаването на РМС № 790 от 30.10.2020 г., в което е определен нормативът за подпомагане заплащането на такси по чл. 283, ал. 9 от ЗПУО, а именно 174 лв. за дете за 2021 г.

С Мотивите за приемане и Проекта за изменение на Наредбата може да се запознаете в раздел „Нормативна база“, подраздел „Проект на наредби“ на сайта на община Белово.

Документи:

Съобщение / 08.12.2020г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/