Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово стартира реално изпълнението на проект: „Kомбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци за общини: Батак,Белово,Брацигово,Лесичово,Пещера,Пазарджик“

ОБЩИНА БЕЛОВО СТАРТИРА РЕАЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ: "КОМБИНИРАНА ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩИ ИНСТАЛАЦИИ И НА ИНСТАЛАЦИИ ЗА ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИ: БАТАК, БЕЛОВО, БРАЦИГОВО, ЛЕСИЧОВО, ПЕЩЕРА, ПАЗАРДЖИК"

По ДБФП BG16M1OP002-2.002-0004-С01

Проектът е финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с наименование "Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Проектът НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО включва проектиране и изграждане на инсталация за компостиране на зелени и биоразградими отпадъци.

Предвижда се изграждане на компостираща инсталация и комуникациите до площадката – УПИ II 86, местност "Вучата могила", землище с. Дъбравите, за нуждите на община Белово съгласно одобрен проект и разрешение за строеж.

С проектните инсталации общините Пазарджик, Пещера, Батак, Брацигово, Лесичово, Септември и Белово ще отговорят на изискванията на ЗУО, чл. 31, ал. 1, т. 1 и т.2 .

По този начин се допринася за изпълнение на Специфична цел 1 на приоритетна ос 2 "Отпадъци" на ОПОС 2014-2020 г. – "Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци".

На 12.04.2019 год. в 10,30 часа Община Белово и избрания изпълнител – "Делчевинженеринг" ЕООД ще направят първа копка на обекта.

Документи:

Съобщение / 10.04.2019г. / – Изтегли