Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема “ Училищен плод“ и мляко и млечни продукти по схема „Училищно мляко“

Обява за нбиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод" и мляко и млечни продукти по схема "Училищно мляко"

I. Описание на обявата
Във връзка с избор на доставчик по схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод" за 2019/2020, 2020/2021 и 2021/2022, учебна година.

Максималният брой доставки за всяка една от учебните години по схема "Училищно мляко" e 50бр. и по схема "Училищен плод" е 46бр.

Дата на публикуване: 11.04.2019г.

Срок за получаване на предложения: до 19.04.2019г., 17.00ч.

Участниците могат да подават предложения както отделно за всяка от схемите така и общо предложение по двете схеми при спазване изискванията на възложителя и наредбата.

Предложения, получени след срока, посочен в настоящата обява (19.04.2019г – 17.00ч.) не се разглеждат.

Предложенията се подават лично от участника или от упълномощен от него представител, в сградата на ДГ "Щурче" намираща се на адрес: гр. Белово, ул. Априлско възстание № 15

При подаване, участника е длъжен да получи входящ номер на своето предложение.

Съгласно данните посочени в "Информационна система на образованието" в ДГ "Щурче" гр.Белово броя на децата/учениците, попадащи в целевата група на схеми "Училищно мляко" и "Училищен плод", а именно децата от I до подготвителна група включително/децата от подготвителната група и учениците от I до IV клас включително, към датата на публикуване на настоящата обява са 147 брой.

Всички участници с подаване на своето предложение са задължени стриктно да спазват и изпълняват всички изиксвания разписани в "Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведение – Схема "Училищен плод" и "Училищно мляко" (Приета с ПМС № 251 от 27.09.2016г. обн.,ДВ, бр.77 от 04.10.2016г., в сила от 04.10.2016г., изм. и доп., бр.19 от 05.03.2019г., в сила от 05.03.2019г.)", наричано по-долу наредбата.

Документи:

Съобщение / 11.04.2019г. /  – Изтелги