Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Покана за участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти по Мярка 2.2.1 „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“

П О К А Н А

за участие в еднодневна информационна среща,
свързана с подготовка на проекти по
Мярка 2.2.1 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост" от стратегията за ВОМР на МИГ "Белово, Септември, Велинград" посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.017 МИГ "Белово, Септември, Велинград".

Във връзка с отворена процедура за подбор на проектни предложения № BG05M9OP001-2.017 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – Мярка 2.2.1 "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград,

Ви каним да вземете участие в еднодневна информационна среща, свързана с подготовка на проекти, която ще се проведе от 11:00 часа на 26.04.2019г. в заседателна зала на Туристически информационен център – град Велинград, пл. "Свобода".

На срещата ще бъде представена възможността за кандидатстване по процедура по № BG05M9OP001-2.017 МИГ "Белово, Септември, Велинград" – "Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост", финансирана от ОПРЧР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Белово, Септември, Велинград, практически въпроси свързани с изготвянето и подаването на проектното предложение, допустимост на дейности, разходи, специфика при изискванията за административно съответствие и допустимост на проекта, критерии за техническа и финансова оценка.

12.03.2019 г.
гр. Белово

Мария Иванова Тодорова-Митова
Изпълнителен директор
на МИГ "Белово,Септември, Велинград"

Документи:

Покана / 12.03.2019г. / – Изтегли

Програма / 12.03.2019г. / – Изтегли

https://www.livechatalternative.com/