Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

До
Областните управители

Уважаеми Госпожи и Господа,
Ромският образователен фонд е фондация със седалище Будапеща, Унгария, чиято основна цел е да спомага за намаляването на огромната разлика в образованието на ромите и неромите чрез политики и програми, които подпомагат качественото образование на ромите, включително десегрегацията на образователната система. Основен приоритет на Ромския Образователен Фонд е да пропомага изработването и осъществяването на образователни политики, които допринасят за включването на ромите в образователната система.

Ежегодно Ромският образователен фонд обявява открити конкурси за стипендии за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България, Ромският Образователен Фонд предоставя академична стипендия на над 170 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.

За академичната 2019-2020 година конкурсът за стипендии бе обявен на 8 Април 2019 г. с краен срок за кандидатстване 15 Май 2019г.

В качеството си на Национален координатор за България на Стипендиантските програми на Ромския образователен фонд, моля за Вашето съдействие да разпространите информацията за насточщия конкурс сред потенциални наши бенефициенти – настоящи дванадесетокласници, или завършили средно образование роми, както и настоящи студенти.

Ще се радваме, ако споделите информация за конкурса и чрез Вашите интернет страници, форуми, социални мрежи.

Насоките за кандидатстване са публикувани на следната интернет страница:
http://www.romaeducationfund.hu/romski-obrazovatelen-fond-stipendiantski-programi-0

С уважение
Орлин Орлинов
Национален координатор
Стипендиантски програми, Ромски образователен фонд

Документи:

Съобщение / 12.04.2019г. / – Изтегли