Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Инвестиционното предложение (ИП) за „Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Белово“ в поземлени имоти (ПИ) с № 000086 и 000087, местността „Вучата могила“

Инвестиционното предложение (ИП) за "Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци (ТБО) на територията на община Белово" в поземлени имоти (ПИ) с № 000086 и 000087, местността "Вучата могила"

Документи:

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС / 12.09.2019г. / – Изтегли