Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява: Във връзка с проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“

Община Белово на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява: Във връзка с проект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември" за участък Ихтиман – Септември е изготвен коригиран проект на ПУП – ПП /парцеларен план/ за териториите, необходими за изграждането на жп линията София – Пловдив, участъци Елин Пелин – Ихтиман и Ихтиман – Септември, разположени в землището на с.Габровица, ЕКАТТЕ 14163, община Белово, обл.Пазарджик. Корекцията е в частта на имоти 049006 и 023043 от КВС за землището.

Проектът е изложен в община Белово, ет.2, стая № 12. На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в "Държавен вестник" заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до общинска администрация.