Skip to content Skip to right sidebar Skip to footer

Съобщение относно съставен Акт № 6 от 14.12.2020г. за непълноти и грешки в кадастралния план на с.Аканджиево

ПИСМЕНО СЪОБЩЕНИЕ

УТ-48 / 13.01.2021г.

Днес 13.01.2021г. комисия в състав:
1. Петя Стойкова – специалист "УТС, КР";
2. Невена Вальова – специалист "АИО и архив".
специалисти при Община Белово поставиха писмено съобщение на видно място на:
информационното табло на Община Белово, сайта и на недвижими имоти: ПИ с пл.№2 и УПИ X-12 в кв.1 по плана с. Аканджиево – заинтересовани лица Лилка Ангелова Генова, Стефка Ангелова Габерска и Любомир Ангелов Габерски.

Съобщавам Ви, че е изготвен Акт №6/14.12.2020г. за непълности и грешки:

АКТ
№ 6 от 14.12.2020г.

за непълности /грешки/ в одобрен кадастрален плана

Днес 14.12.2020г. в с. Аканджиево по искане с вх.№ УТ-1447/25.11.2020г. от Спаска Симеонова Кузманова, наследни на Симеон Тодоров Вучев, собственик на част от: поземлен имот с пл.№2 и УПИ I-2, 3 в кв.1 по плана с. Аканджиево на основание #4, ал.1, т.2 от преходни и заключителни разпоредби на ЗКИР и #4, ал.5, т.2 от допълнителните разпоредби на Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016г за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри се състави акт за констатиране на непълности /грешки/ в кадастралния план на с.Аканджиево, общ.Белово, одобрен със Заповед № 21/31.01.1991г.

Актът е съставен от Петя Стефанова Стойкова на длъжност специалист "УТС, КР в Община Белово в присъствието на заявителя Спаска Симеонова Кузманова и заинтересованите лица;

С геодезическо заснемане извършено от "МАКСТРОЙ – 2" ООД, гр. София се установи, че непълнотите и грешките засягат част от: поземлен имот с пл. №2, поземлен имот с пл. №3, УПИ I-2,3 и УПИ II-2,3 в кв.1 по плана на с.Аканджиево.

Границите на проектен имот № 400 с площ от 898 кв.м., който владеят наследниците на Симеон Тодоров Вучев са материализирани с телена мрежа на бетонови и метални колове. Заснетият имот попада върху част от територията на: имоти с кадастрални номера 2 и 3, УПИ I-2,3 и УПИ II-2,3 в кв.1.

Заснетият имот с площ от 898 кв.м. получава кадаствален номер 400 в кв.1 по плана на с. Аканджиево, със собственик Симеон Тодоров Вучев, съгласно геодезическо заснемане на "МАКСТРОЙ – 2" ООД, гр. София отразено в скица – проект с кафяв цвят е неразделна част от Акт №6/14.12.2020г.

Преписката се намира в общинска администрация Белово, Дирекция "Специализирана администрация", ет.2 стая №12 и може да се резгледа от заинтересованите.

Съставил: Петя Стойкова

Писменото съобщение е обявено на информационното табло и сайта на община Белово, и поземлените имоти на 13.01.2021г.

Обявил: Невена Вальова

Документи:

Съобщение УТ-48/13.01.2021г / 12.01.2021г. / – Изтегли

 

https://www.livechatalternative.com/